miercuri, 23 ianuarie 2013

Cuprinsul Noului Cod Civil comentat onlineTitlul preliminar. Despre legea civilă ................................................. 1-24
Capitolul I. Dispoziţii generale ............................................................. 1-5
Articolul 1. Izvoarele dreptului civil
Capitolul II. Aplicarea legii civile ......................................................... 6-8
Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile ................................ 9-17
Capitolul IV. Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor
juridice ........................................................................................ 18-24
CARTEA I. DESPRE PERSOANE .....................................................25-257
Titlul I. Dispoziţii generale ............................................................... 25-33
Titlul II. Persoana fizică ..................................................................34-103
Capitolul I. Capacitatea civilă a persoanei fizice .............................. 34-57
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă ................................................. 34-36
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu ........................................... 37-48
Secţiunea a 3-a. Declararea judecătorească a morţii ........................... 49-57
Capitolul II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor
ei inerente ................................................................................... 58-81
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ........................................................... 58-60
Secţiunea a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate
ale persoanei fizice ....................................................................... 61-69
Secţiunea a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii
persoanei umane .......................................................................... 70-77
Secţiunea a 4-a. Respectul datorat persoanei şi după decesul
său ............................................................................................... 78-81
Capitolul III. Identificarea persoanei fizice ......................................82-103
Secţiunea 1. Numele ......................................................................... 82-85
Secţiunea a 2-a. Domiciliul şi reşedinţa ............................................... 86-97
Secţiunea a 3-a. Actele de stare civilă ...............................................98-103
Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice ...............................................104-186
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................104-109
Capitolul II. Tutela minorului ........................................................110-163
Secţiunea 1. Deschiderea tutelei .....................................................110-111
Secţiunea a 2-a. Tutorele ................................................................112-123
Secţiunea a 3-a. Consiliul de familie ................................................124-132
Secţiunea a 4-a. Exercitarea tutelei .................................................133-150
§1. Dispoziţii generale ....................................................................133-135
§2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului .....................136-139
§3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului .......................140-150
Cuprins 2
Secţiunea a 5-a. Controlul exercitării tutelei .....................................151-155
Secţiunea a 6-a. Încetarea tutelei ....................................................156-163
Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc ..........................164-177
Capitolul IV. Curatela ...................................................................178-186
Titlul IV. Persoana juridică ...........................................................187-251
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................187-193
Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice .....................................194-204
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .......................................................194-195
Secţiunea a 2-a. Nulitatea persoanei juridice ....................................196-199
Secţiunea a 3-a. Înregistrarea persoanei juridice ..............................200-204
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice .....................205-224
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice ................205-208
Secţiunea a 2-a. Capacitatea de exerciţiu şi funcţionarea
persoanei juridice .......................................................................209-224
§1. Capacitatea de exerciţiu ............................................................209-211
§2. Funcţionarea persoanei juridice .................................................212-220
§3. Dispoziţii speciale .....................................................................221-224
Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice ................................225-231
Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice ..............................232-243
Capitolul VI. Încetarea persoanei juridice .....................................244-251
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ............................................................ 244
Secţiunea a 2-a. Dizolvarea persoanei juridice .................................245-249
Secţiunea a 3-a. Dispoziţii speciale .................................................250-251
Titlul V. Apărarea drepturilor nepatrimoniale ...............................252-257
CARTEA A II-A. DESPRE FAMILIE ................................................258-534
Titlul I. Dispoziţii generale ............................................................258-265
Titlul II. Căsătoria .........................................................................266-404
Capitolul I. Logodna .....................................................................266-270
Capitolul II. Încheierea căsătoriei .................................................271-289
Secţiunea 1. Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei ..............271-277
Secţiunea a 2-a. Formalităţile pentru încheierea căsătoriei ................278-289
Capitolul III. Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei ................290-292
Capitolul IV. Nulitatea căsătoriei ..................................................293-306
Secţiunea 1. Nulitatea absolută a căsătoriei .....................................293-296
Secţiunea a 2-a. Nulitatea relativă a căsătoriei .................................297-303
Secţiunea a 3-a. Efectele nulităţii căsătoriei .....................................304-306
Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor ...........307-311
Capitolul VI. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor ........312-372
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ....................................................... 312-338
§1. Despre regimul matrimonial în general .......................................312-320
§2. Locuinţa familiei .......................................................................321-324
§3. Cheltuielile căsătoriei ................................................................325-328
§4. Alegerea regimului matrimonial ..................................................329-338
Secţiunea a 2-a. Regimul comunităţii legale .....................................339-359
Secţiunea a 3-a. Regimul separaţiei de bunuri .................................360-365
3 Cuprins
Secţiunea a 4-a. Regimul comunităţii convenţionale .........................366-368
Secţiunea a 5-a. Modificarea regimului matrimonial ..........................369-372
§1. Modificarea convenţională ............................................................... 369
§2. Modificarea judiciară .................................................................370-372
Capitolul VII. Desfacerea căsătoriei ..............................................373-404
Secţiunea 1. Cazurile de divorţ ........................................................373-381
§1. Dispoziţii generale .......................................................................... 373
§2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară ..................................... 374
§3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin
procedură notarială ....................................................................375-378
§4. Divorţul din culpă ......................................................................379-380
§5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ ......................................... 381
Secţiunea a 2-a. Efectele divorţului .................................................382-404
§1. Data desfacerii căsătoriei ................................................................ 382
§2. Efectele divorţului cu privire la raporturile nepatrimoniale
dintre soţi ..................................................................................383-384
§3. Efectele divorţului cu privire la raporturile patrimoniale
dintre soţi ..................................................................................385-395
I. Efecte cu privire la regimul matrimonial .........................................385-387
II. Dreptul la despăgubiri ....................................................................... 388
III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi ............................................... 389
IV. Prestaţia compensatorie ............................................................390-395
§4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi
copiii lor minori ...........................................................................396-404
Titlul III. Rudenia ..........................................................................405-482
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................405-407
Capitolul II. Filiaţia .......................................................................408-450
Secţiunea 1. Stabilirea filiaţiei .........................................................408-440
§1. Dispoziţii generale ....................................................................408-413
§2. Prezumţia de paternitate ................................................................. 414
§3. Recunoaşterea copilului ............................................................415-420
§4. Acţiuni privind filiaţia .................................................................421-440
I. Contestarea filiaţiei ............................................................................ 421
II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei fată de mamă ...................................422-423
III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei ....................424-428
IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie ...........................429-434
V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţie .................435-440
Secţiunea a 2-a. Reproducerea umană asistată medical cu terţ
donator ......................................................................................441-447
Secţiunea a 3-a. Situaţia legală a copilului .......................................448-450
Capitolul III. Adopţia .....................................................................451-482
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ......................................................451-454
Secţiunea a 2-a. Condiţiile de fond ale adopţiei ................................455-468
§1. Persoanele care pot fi adoptate .................................................455-458
§2. Persoanele care pot adopta .......................................................459-462
§3. Consimţământul la adopţie ........................................................463-468
Secţiunea a 3-a. Efectele adopţiei ...................................................469-474
Cuprins 4
Secţiunea a 4-a. Încetarea adopţiei .................................................475-482
Titlul IV. Autoritatea părintească ..................................................483-512
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................483-486
Capitolul II. Drepturile şi îndatoririle părinteşti ............................487-502
Capitolul III. Exercitarea autorităţii părinteşti ...............................503-507
Capitolul IV. Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti .........508-512
Titlul V. Obligaţia de întreţinere ....................................................513-534
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................513-515
Capitolul II. Persoanele între care există obligaţia de întreţinere
şi ordinea în care aceasta se datorează ....................................516-523
Capitolul III. Condiţiile obligaţiei de întreţinere ............................524-528
Capitolul IV. Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere ......529-534
CARTEA A III-A. DESPRE BUNURI ................................................535-952
Titlul I. Bunurile şi drepturile reale în general ..............................535-554
Capitolul I. Despre bunuri în general ............................................535-550
Secţiunea 1. Despre distincţia bunurilor ...........................................535-546
Secţiunea a 2-a. Produsele bunurilor ...............................................547-550
Capitolul II. Drepturile reale în general .........................................551-554
Titlul II. Proprietatea privată .........................................................555-692
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................555-566
Secţiunea 1. Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului de
proprietate privată ......................................................................555-562
Secţiunea a 2-a. Apărarea dreptului de proprietate privată ................563-566
Capitolul II. Accesiunea ................................................................567-601
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ......................................................567-568
Secţiunea a 2-a. Accesiunea imobiliară naturală ..............................569-576
Secţiunea a 3-a. Accesiunea imobiliară artificială .............................577-597
§1. Dispoziţii comune .....................................................................577-579
§2. Realizarea lucrării cu materialele altuia ............................................ 580
§3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra
imobilului altuia ..........................................................................581-582
§4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra
imobilului altuia ..........................................................................583-585
§5. Înţelesul unor termeni ..................................................................... 586
§6. Dispoziţii speciale .....................................................................587-597
Secţiunea a 4-a. Accesiunea mobiliară ............................................598-601
Capitolul III. Limitele juridice ale dreptului de proprietate
privată ......................................................................................602-630
Secţiunea 1. Limite legale ...............................................................602-625
§1. Dispoziţii comune .....................................................................602-603
§2. Folosirea apelor .......................................................................604-610
§3. Picătura streşinii ............................................................................. 611
§4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru anumite
construcţii, lucrări şi plantaţii .......................................................612-613
§5. Vederea asupra proprietăţii vecinului .........................................614-616
5 Cuprins
§6. Dreptul de trecere .....................................................................617-620
§7. Alte limite legale .......................................................................621-625
Secţiunea a 2-a. Limite convenţionale ..............................................626-629
Secţiunea a 3-a. Limite judiciare ............................................................ 630
Capitolul IV. Proprietatea comună ................................................631-686
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ......................................................631-633
Secţiunea a 2-a. Coproprietatea obişnuită ........................................634-645
Secţiunea a 3-a. Coproprietatea forţată ...........................................646-666
§1. Dispoziţii comune .....................................................................646-647
§2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu mai
multe etaje sau apartamente .......................................................648-659
I. Părţile comune ............................................................................648-652
II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor .........................................653-658
III. Asociaţia de proprietari .................................................................... 659
§3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune .............................660-666
Secţiunea a 4-a. Proprietatea comună în devălmăşie ........................667-668
Secţiunea a 5-a. Partajul ................................................................669-686
Capitolul V. Proprietatea periodică ...............................................687-692
Titlul III. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
privată ......................................................................................693-772
Capitolul I. Superficia ...................................................................693-702
Capitolul II. Uzufructul ..................................................................703-748
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ......................................................703-708
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile
uzufructuarului şi ale nudului proprietar ........................................709-745
§1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar .......................709-722
§2. Obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului proprietar ......................723-736
§3. Dispoziţii speciale .....................................................................737-745
Secţiunea a 3-a. Stingerea uzufructului ............................................746-748
Capitolul III. Uzul şi abitaţia ..........................................................749-754
Capitolul IV. Servituţile .................................................................755-772
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ......................................................755-764
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile proprietarilor .......................765-769
Secţiunea a 3-a. Stingerea servituţilor .............................................770-772
Titlul IV. Fiducia ...........................................................................773-791
Titlul V. Administrarea bunurilor altuia .........................................792-857
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................792-794
Capitolul II. Formele de administrare ............................................795-801
Secţiunea 1. Administrarea simplă ...................................................795-799
Secţiunea a 2-a. Administrarea deplină ............................................800-801
Capitolul III. Regimul juridic al administrării .................................802-845
Secţiunea 1. Obligaţiile administratorului faţă de beneficiar ...............802-812
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile administratorului şi ale
beneficiarului în raporturile cu terţii ..............................................813-817
Secţiunea a 3-a. Inventar, garanţii şi asigurare .................................818-824
Secţiunea a 4-a. Administrarea colectivă şi delegarea ......................825-830
Secţiunea a 5-a. Plasamentele considerate sigure ............................831-836
Cuprins 6
Secţiunea a 6-a. Repartiţia profiturilor şi a pierderilor ........................837-841
Secţiunea a 7-a. Darea de seamă anuală ........................................842-845
Capitolul IV. Încetarea administrării .............................................846-857
Secţiunea 1. Cauzele de încetare ....................................................846-849
Secţiunea a 2-a. Darea de seamă şi predarea bunurilor ....................850-857
Titlul VI. Proprietatea publică .......................................................858-875
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................858-865
Capitolul II. Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii
publice .....................................................................................866-875
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ............................................................ 866
Secţiunea a 2-a. Dreptul de administrare .........................................867-870
Secţiunea a 3-a. Dreptul de concesiune ...........................................871-873
Secţiunea a 4-a. Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit ..........................874-875
Titlul VII. Cartea funciară ..............................................................876-915
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................876-884
Capitolul II. Înscrierea drepturilor tabulare ...................................885-901
Capitolul III. Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi
juridice .....................................................................................902-906
Capitolul IV. Rectificarea înscrierilor de carte funciară ................907-915
Titlul VIII. Posesia ........................................................................916-952
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................916-921
Capitolul II. Viciile posesiei ..........................................................922-927
Capitolul III. Efectele posesiei ......................................................928-948
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ......................................................928-929
Secţiunea a 2-a. Uzucapiunea imobiliară .........................................930-934
Secţiunea a 3-a. Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia
de bună-credinţă ........................................................................935-940
Secţiunea a 4-a. Ocupaţiunea .........................................................941-947
Secţiunea a 5-a. Dobândirea fructelor prin posesia de
bună-credinţă ................................................................................... 948
Capitolul IV. Acţiunile posesorii ...................................................949-952
CARTEA A IV-A. DESPRE MOŞTENIRE ŞI
LIBERALITĂŢI ........................................................................ 953-1163
Titlul I. Dispoziţii referitoare la moştenire în general ....................953-962
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................953-956
Capitolul II. Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni ..........957-962
Titlul II. Moştenirea legală ............................................................963-983
Capitolul I. Dispoziţii generale ......................................................963-964
Capitolul II. Reprezentarea succesorală .......................................965-969
Capitolul III. Moştenitorii legali .....................................................970-983
Secţiunea 1. Soţul supravieţuitor .....................................................970-974
Secţiunea a 2-a. Descendenţii defunctului .............................................. 975
Secţiunea a 3-a. Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi ........976-981
Secţiunea a 4-a. Ascendenţii ordinari .................................................... 982
Secţiunea a 5-a. Colateralii ordinari ....................................................... 983
7 Cuprins
TitlulIII. Liberalităţile .................................................................. 984-1099
Capitolul I. Dispoziţii comune ..................................................... 984-1010
Secţiunea 1. Dispoziţii preliminare ...................................................984-986
Secţiunea a 2-a. Capacitatea în materie de liberalităţi .......................987-992
Secţiunea a 3-a. Substituţiile fideicomisare .................................... 993-1000
Secţiunea a 4-a. Liberalităţile reziduale ....................................... 1001-1005
Secţiunea a 5-a. Revizuirea condiţiilor şi sarcinilor ....................... 1006-1008
Secţiunea a 6-a. Dispoziţii speciale ............................................. 1009-1010
Capitolul II. Donaţia .................................................................. 1011-1033
Secţiunea 1. Încheierea contractului ............................................ 1011-1016
Secţiunea a 2-a. Efectele donaţiei ............................................... 1017-1019
Secţiunea a 3-a. Revocarea donaţiei ........................................... 1020-1029
§1. Dispoziţii comune ................................................................. 1020-1022
§2. Revocarea pentru ingratitudine .............................................. 1023-1026
§3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii ................................. 1027-1029
Secţiunea a 4-a. Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea
căsătoriei şi donaţiile între soţi ................................................ 1030-1033
Capitolul III. Testamentul .......................................................... 1034-1085
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1034-1039
Secţiunea a 2-a. Formele testamentului ....................................... 1040-1050
Secţiunea a 3-a. Revocarea voluntară a testamentului .................. 1051-1053
Secţiunea a 4-a. Legatul ............................................................. 1054-1073
§1. Categorii de legate ............................................................... 1054-1057
§2. Efectele legatelor .................................................................. 1058-1067
§3. Ineficacitatea legatelor .......................................................... 1068-1073
Secţiunea a 5-a. Dezmoştenirea .................................................. 1074-1076
Secţiunea a 6-a. Execuţiunea testamentară ................................. 1077-1085
Capitolul IV. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi
reducţiunea liberalităţilor excesive ....................................... 1086-1099
Secţiunea 1. Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ............. 1086-1090
Secţiunea a 2-a. Reducţiunea liberalităţilor excesive ..................... 1091-1099
Titlul IV. Transmisiunea şi partajul moştenirii .......................... 1100-1163
Capitolul I. Transmisiunea moştenirii ....................................... 1100-1134
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1100-1105
Secţiunea a 2-a. Acceptarea moştenirii......................................... 1106-1119
Secţiunea a 3-a. Renunţarea la moştenire .................................... 1120-1124
Secţiunea a 4-a. Sezina .............................................................. 1125-1129
Secţiunea a 5-a. Petiţia de ereditate ............................................ 1130-1131
Secţiunea a 6-a. Certificatul de moştenitor ................................... 1132-1134
Capitolul II. Moştenirea vacantă ............................................... 1135-1140
Capitolul III. Amintirile de familie ............................................. 1141-1142
Capitolul IV. Partajul succesoral şi raportul ............................. 1143-1163
Secţiunea 1. Dispoziţii generale referitoare la partajul
succesoral ............................................................................. 1143-1145
Secţiunea a 2-a. Raportul donaţiilor ............................................. 1146-1154
Secţiunea a 3-a. Plata datoriilor .................................................. 1155-1159
Secţiunea a 4-a. Partajul de ascendent ........................................ 1160-1163
Cuprins 8
CARTEA A V-A. DESPRE OBLIGAŢII ......................................... 1164-2499
Titlul I. Dispoziţii generale......................................................... 1164-1165
Titlul II. Izvoarele obligaţiilor .................................................... 1166-1395
Capitolul I. Contractul .............................................................. 1166-1323
Secţiunea 1. Dispoziţii generale ................................................... 1166-1170
Secţiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ............................ 1171-1177
Secţiunea a 3-a. Încheierea contractului ....................................... 1178-1245
§1. Dispoziţii preliminare ............................................................ 1178-1179
§2. Capacitatea părţilor .............................................................. 1180-1181
§3. Consimţământul ................................................................... 1182-1224
I. Formarea contractului .............................................................. 1182-1203
II. Valabilitatea consimţământului ................................................ 1204-1205
III. Viciile consimţământului ......................................................... 1206-1224
§4. Obiectul contractului ............................................................. 1225-1234
§5. Cauza .................................................................................. 1235-1239
§6. Forma contractului ................................................................ 1240-1245
Secţiunea a 4-a. Nulitatea contractului ......................................... 1246-1265
§1. Dispoziţii generale ................................................................ 1246-1249
§2. Cauzele de nulitate ............................................................... 1250-1253
§3. Efectele nulităţii .................................................................... 1254-1260
§4. Validarea contractului ........................................................... 1261-1265
Secţiunea a 5-a. Interpretarea contractului ................................... 1266-1269
Secţiunea a 6-a. Efectele contractului .......................................... 1270-1294
§1. Efectele între părţi ................................................................ 1270-1279
§2. Efectele faţă de terţi ............................................................. 1280-1294
I. Dispoziţii generale ................................................................... 1280-1282
II. Promisiunea faptei altuia ..................................................................1283
III. Stipulaţia pentru altul ............................................................. 1284-1288
IV. Simulaţia .............................................................................. 1289-1294
Secţiunea a 7-a. Reprezentarea .................................................. 1295-1314
Secţiunea a 8-a. Cesiunea contractului ........................................ 1315-1320
Secţiunea a 9-a. Încetarea contractului ........................................ 1321-1323
Capitolul II. Actul juridic unilateral ........................................... 1324-1329
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1324-1326
Secţiunea a 2-a. Actul unilateral ca izvor de obligaţii .................... 1327-1329
Capitolul III. Faptul juridic licit ................................................. 1330-1348
Secţiunea 1. Gestiunea de afaceri ............................................... 1330-1340
Secţiunea a 2-a. Plata nedatorată ............................................... 1341-1344
Secţiunea a 3-a. Îmbogăţirea fără justă cauză .............................. 1345-1348
Capitolul IV. Răspunderea civilă ............................................... 1349-1395
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1349-1350
Secţiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de răspundere .................... 1351-1356
Secţiunea a 3-a. Răspunderea pentru fapta proprie ...................... 1357-1371
Secţiunea a 4-a. Răspunderea pentru fapta altuia ........................ 1372-1374
Secţiunea a 5-a. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat
de animale sau de lucruri ........................................................ 1375-1380
9 Cuprins
Secţiunea a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii
delictuale ............................................................................... 1381-1395
Titlul III. Modalităţile obligaţiilor ............................................... 1396-1420
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................. 1396-1398
Capitolul II. Condiţia ................................................................. 1399-1410
Capitolul III. Termenul .............................................................. 1411-1420
Titlul IV. Obligaţiile complexe ................................................... 1421-1468
Capitolul I. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile .......... 1421-1433
Capitolul II. Obligaţiile solidare ................................................ 1434-1460
Secţiunea 1. Obligaţiile solidare între creditori .............................. 1434-1442
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile solidare între debitori ......................... 1443-1460
§1. Dispoziţii generale ................................................................ 1443-1446
§2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi debitorii
solidari .................................................................................. 1447-1455
I. Efectele principale în raporturile dintre creditor şi debitorii
solidari .................................................................................. 1447-1453
II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor şi debitorii
solidari .................................................................................. 1454-1455
§3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori ...................... 1456-1460
Capitolul III. Obligaţiile alternative şi facultative ...................... 1461-1468
Secţiunea 1. Obligaţiile alternative .............................................. 1461-1467
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile facultative ..................................................1468
Titlul V. Executarea obligaţiilor ................................................ 1469-1565
Capitolul I. Plata ....................................................................... 1469-1515
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1469-1471
Secţiunea a 2-a. Subiectele plăţii ................................................. 1472-1479
Secţiunea a 3-a. Condiţiile plăţii .................................................. 1480-1498
Secţiunea a 4-a. Dovada plăţii ..................................................... 1499-1505
Secţiunea a 5-a. Imputaţia plăţii .................................................. 1506-1509
Secţiunea a 6-a. Punerea în întârziere a creditorului ..................... 1510-1515
Capitolul II. Executarea silită a obligaţiilor ............................... 1516-1557
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1516-1520
Secţiunea a 2-a. Punerea în întârziere a debitorului....................... 1521-1526
Secţiunea a 3-a. Executarea silită în natură ................................. 1527-1529
Secţiunea a 4-a. Executarea prin echivalent ................................. 1530-1548
§1. Dispoziţii generale .........................................................................1530
§2. Prejudiciul ............................................................................ 1531-1546
I. Evaluarea prejudiciului ............................................................. 1531-1537
II. Clauza penală şi arvuna ......................................................... 1538-1546
§3. Vinovăţia debitorului ............................................................. 1547-1548
Secţiunea a 5-a. Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea
prestaţiilor ............................................................................. 1549-1554
Secţiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor
contractuale ........................................................................... 1555-1557
Capitolul III. Mijloacele de protecţie a drepturilor
creditorului ........................................................................... 1558-1565
Secţiunea 1. Măsurile conservatorii ............................................. 1558-1559
Cuprins 10
Secţiunea a 2-a. Acţiunea oblică ................................................. 1560-1561
Secţiunea a 3-a. Acţiunea revocatorie ......................................... 1562-1565
Titlul VI. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor ............... 1566-1614
Capitolul I. Cesiunea de creanţă ............................................... 1566-1592
Secţiunea 1. Cesiunea de creanţă în general ............................... 1566-1586
Secţiunea a 2-a. Cesiunea unei creanţe constatate printr-un titlu
nominativ, la ordin sau la purtător ............................................ 1587-1592
Capitolul II. Subrogaţia ............................................................. 1593-1598
Capitolul III. Preluarea datoriei ................................................. 1599-1608
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1559-1604
Secţiunea a 2-a. Preluarea datoriei prin contract încheiat cu
debitorul ................................................................................ 1605-1608
Capitolul IV. Novaţia ................................................................. 1609-1614
Titlul VII. Stingerea obligaţiilor ................................................. 1615-1634
Capitolul I. Dispoziţii generale ...........................................................1615
Capitolul II. Compensaţia ......................................................... 1616-1623
Capitolul III. Confuziunea ......................................................... 1624-1628
Capitolul IV. Remiterea de datorie ............................................ 1629-1633
Capitolul V. Imposibilitatea fortuită de executare ..............................1634
Titlul VIII. Restituirea prestaţiilor .............................................. 1635-1649
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................. 1635-1638
Capitolul II. Modalităţile de restituire ........................................ 1639-1647
Capitolul III. Efectele restituirii faţă de terţi .............................. 1648-1649
Titlul IX. Diferite contracte speciale .......................................... 1650-2278
Capitolul I. Contractul de vânzare ............................................ 1650-1762
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1650-1740
§1. Domeniul de aplicare ............................................................ 1650-1651
§2. Cine poate cumpăra sau vinde .............................................. 1652-1656
§3. Obiectul vânzării ................................................................... 1657-1667
§4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi promisiunea
de vânzare ............................................................................. 1668-1670
§5. Obligaţiile vânzătorului .......................................................... 1671-1718
I. Dispoziţii generale ................................................................... 1671-1672
II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut ....................... 1673-1684
III. Predarea bunului ................................................................... 1685-1694
IV. Garanţia contra evicţiunii ....................................................... 1695-1706
V. Garanţia contra viciilor bunului vândut ..................................... 1707-1715
VI. Garanţia pentru buna funcţionare ........................................... 1716-1718
§6. Obligaţiile cumpărătorului ...................................................... 1719-1729
§7. Dreptul de preempţiune ......................................................... 1730-1740
Secţiunea a 2-a. Vânzarea bunurilor imobile ................................ 1741-1746
§1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor .......................... 1741-1745
§2. Vânzarea terenurilor forestiere .......................................................1746
Secţiunea a 3-a. Vânzarea moştenirii .......................................... 1747-1754
Secţiunea a 4-a. Alte varietăţi de vânzare .................................... 1755-1762
§1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii .......... 1755-1757
§2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare ................................... 1758-1762
11 Cuprins
Capitolul II. Contractul de schimb ............................................ 1763-1765
Capitolul III. Contractul de furnizare ......................................... 1766-1771
Capitolul IV. Contractul de report ............................................. 1772-1776
Capitolul V. Contractul de locaţiune ......................................... 1777-1850
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1777-1823
§1. Cuprinsul contractului ........................................................... 1777-1785
§2. Obligaţiile locatorului ............................................................ 1786-1795
§3. Obligaţiile locatarului ............................................................ 1796-1804
§4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune ................ 1805-1808
§5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune ............................... 1809-1810
§6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune ....................................... 1811-1815
§7. Încetarea contractului ........................................................... 1816-1823
Secţiunea a 2-a. Reguli particulare în materia închirierii
locuinţelor .............................................................................. 1824-1835
Secţiunea a 3-a. Reguli particulare în materia arendării ................ 1836-1850
Capitolul VI. Contractul de antrepriză ....................................... 1851-1880
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de antrepriză ......... 1851-1873
§1. Dispoziţii generale ................................................................ 1851-1856
§2. Obligaţiile părţilor ................................................................. 1857-1869
§3. Încetarea contractului ........................................................... 1870-1873
Secţiunea a 2-a. Contractul de antrepriză pentru lucrări de
construcţii ............................................................................. 1874-1880
Capitolul VII. Contractul de societate ....................................... 1881-1954
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1881-1889
Secţiunea a 2-a. Societatea simplă .............................................. 1890-1948
§1. Încheierea contractului de societate ....................................... 1890-1893
§2. Efectele contractului de societate .......................................... 1894-1924
I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei .................................. 1894-1912
II. Administrarea societăţii ........................................................... 1913-1919
III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi ............................................ 1920-1924
§3. Pierderea calităţii de asociat .................................................. 1925-1924
§4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea societăţii ....... 1930-1940
§5. Lichidarea societăţii .............................................................. 1941-1948
Secţiunea a 3-a. Asocierea în participaţie .................................... 1949-1954
Capitolul VIII. Contractul de transport ...................................... 1955-2008
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 1955-1960
Secţiunea a 2-a. Contractul de transport de bunuri ....................... 1961-2001
Secţiunea a 3-a. Contractul de transport de persoane şi bagaje .... 2002-2008
Capitolul IX. Contractul de mandat ........................................... 2009-2071
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .................................................... 2009-2012
Secţiunea a 2-a. Mandatul cu reprezentare .................................. 2013-2038
§1. Forma şi întinderea mandatului .............................................. 2013-2016
§2. Obligaţiile mandatarului ......................................................... 2017-2024
§3. Obligaţiile mandantului .......................................................... 2025-2029
§4. Încetarea mandatului ............................................................ 2030-2038
Secţiunea a 3-a. Mandatul fără reprezentare ................................ 2039-2071
§1. Dispoziţii generale ................................................................ 2039-2042
Cuprins 12
§2. Contractul de comision .......................................................... 2043-2053
§3. Contractul de consignaţie ...................................................... 2054-2063
§4. Contractul de expediţie ......................................................... 2064-2071
Capitolul X. Contractul de agenţie ............................................ 2072-2095
Capitolul XI. Contractul de intermediere ................................... 2096-2102
Capitolul XII. Contractul de depozit .......................................... 2103-2143
Secţiunea 1. Reguli comune privind contractul de depozit ............. 2103-2123
§1. Dispoziţii generale ................................................................ 2103-2106
§2. Obligaţiile depozitarului ......................................................... 2107-2121
§3. Obligaţiile deponentului ......................................................... 2122-2123
Secţiunea a 2-a. Depozitul necesar ............................................. 2124-2126
Secţiunea a 3-a. Depozitul hotelier .............................................. 2127-2137
Secţiunea a 4-a. Sechestrul convenţional .................................... 2138-2143
Capitolul XIII. Contractul de împrumut ..................................... 2144-2170
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 2144-2145
Secţiunea a 2-a. Împrumutul de folosinţă ..................................... 2146-2157
Secţiunea a 3-a. Împrumutul de consumaţie ................................. 2158-2170
§1. Dispoziţii comune .................................................................2158-2166
§2. Împrumutul cu dobândă ......................................................... 2167-2170
Capitolul XIV. Contractul de cont curent .................................. 2171-2183
Capitolul XV. Contul bancar curent şi alte contracte
bancare ................................................................................ 2184-2198
Secţiunea 1. Contul bancar curent ............................................... 2184-2190
Secţiunea a 2-a. Depozitul bancar ............................................... 2191-2192
Secţiunea a 3-a. Facilitatea de credit ........................................... 2193-2195
Secţiunea a 4-a. Închirierea casetelor de valori ............................ 2196-2198
Capitolul XVI. Contractul de asigurare ..................................... 2199-2241
Secţiunea 1. Dispoziţii comune ................................................... 2199-2213
Secţiunea a 2-a. Asigurarea de bunuri ......................................... 2214-2220
Secţiunea a 3-a. Asigurările de credite şi garanţii şi asigurările
de pierderi financiare .............................................................. 2221-2222
Secţiunea a 4-a. Asigurarea de răspundere civilă ......................... 2223-2226
Secţiunea a 5-a. Asigurarea de persoane .................................... 2227-2238
Secţiunea a 6-a. Coasigurarea, reasigurarea şi retrocesiunea ....... 2239-2241
Capitolul XVII. Contractul de rentă viageră ............................... 2242-2253
Capitolul XVIII. Contractul de întreţinere .................................. 2254-2263
Capitolul XIX. Jocul şi pariul .................................................... 2264-2266
Capitolul XX. Tranzacţia ........................................................... 2267-2278
Titlul X. Garanţiile personale .................................................... 2279-2322
Capitolul I. Dispoziţii generale ...........................................................2279
Capitolul II. Fideiusiunea .......................................................... 2280-2320
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 2280-2292
Secţiunea a 2-a. Efectele fideiusiunii ........................................... 2293-2313
§1. Efectele fideiusiunii între creditor şi fideiusor .......................... 2293-2304
§2. Efectele fideiusiunii între debitor şi fideiusor ........................... 2305-2312
§3. Efectele fideiusiunii între mai mulţi fideiusori ...................................2313
Secţiunea a 3-a. Încetarea fideiusiunii ......................................... 2314-2320
13 Cuprins
Capitolul III. Garanţiile autonome ............................................. 2321-2322
Titlul XI. Privilegiile şi garanţiile reale ...................................... 2323-2499
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................. 2323-2332
Capitolul II. Privilegiile ............................................................. 2333-2342
Secţiunea 1. Dispoziţii comune .................................................... 2333-2337
Secţiunea a 2-a. Privilegiile generale şi privilegiile speciale ........... 2338-2341
Secţiunea a 3-a. Concursul privilegiilor între ele şi concursul
dintre privilegii şi ipoteci ..................................................................2342
Capitolul III. Ipoteca ................................................................. 2343-2428
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 2343-2376
§1. Dispoziţii comune ................................................................. 2343-2349
§2. Obiectul şi întinderea ipotecii ................................................. 2350-2359
§3. Efectele ipotecii faţă de terţi .................................................. 2360-2364
§4. Ipotecile convenţionale ......................................................... 2365-2376
Secţiunea a 2-a. Ipoteca imobiliară .............................................. 2377-2386
§1. Constituirea ipotecii imobiliare ............................................... 2377-2383
§2. Drepturile şi obligaţiile părţilor ............................................... 2384-2385
§3. Ipotecile legale ..............................................................................2386
Secţiunea a 3-a. Ipoteca mobiliară .............................................. 2387-2419
§1. Dispoziţii generale ................................................................ 2387-2397
I. Constituirea ipotecii ................................................................. 2387-2393
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor ................................................. 2394-2397
§2. Ipotecile asupra creanţelor .................................................... 2398-2408
I. Dispoziţii comune .................................................................... 2398-2402
II. Drepturile şi obligaţiile părţilor ................................................. 2403-2408
§3. Perfectarea ipotecilor mobiliare ............................................. 2409-2412
§4. Înscrierea ipotecilor mobiliare ................................................ 2413-2419
Secţiunea a 4-a. Concursul între creditorii ipotecari ...................... 2420-2427
Secţiunea a 5-a. Stingerea ipotecilor ....................................................2428
Capitolul IV. Executarea ipotecii ............................................... 2429-2479
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 2429-2434
Secţiunea a 2-a. Executarea ipotecii mobiliare ............................. 2435-2477
§1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale ............. 2435-2463
I. Deposedarea debitorului .......................................................... 2435-2444
II. Vânzarea bunului ipotecat ....................................................... 2445-2459
III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanţei ........................... 2460-2463
§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative ...........................2464
§3. Executarea ipotecii asupra creanţelor .................................... 2465-2467
§4. Preluarea bunului în vederea administrării .............................. 2468-2473
§5. Sancţiuni .............................................................................. 2474-2477
Secţiunea a 3-a. Executarea ipotecilor imobiliare .......................... 2478-2479
Capitolul V. Gajul ..................................................................... 2480-2494
Secţiunea 1. Constituirea gajului ................................................. 2480-2486
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile creditorului gajist ............. 2487-2494
Capitolul VI. Dreptul de retenţie ............................................... 2495-2499
Cuprins 14
CARTEA A VI-A. DESPRE PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ,
DECĂDEREA ŞI CALCULUL TERMENELOR .......................... 2500-2556
Titlul I. Prescripţia extinctivă .................................................... 2500-2544
Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................. 2500-2516
Capitolul II. Termenul prescripţiei extinctive ............................ 2517-2522
Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive ............................... 2523-2543
Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive ................................ 2523-2531
Secţiunea a 2-a. Suspendarea prescripţiei extinctive .................... 2532-2536
Secţiunea a 3-a. Întreruperea prescripţiei extinctive ...................... 2537-2543
Capitolul IV. Împlinirea prescripţiei ...................................................2544
Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere ................. 2545-2550
Titlul III. Calculul termenelor .................................................... 2551-2556
CARTEA A VII-A. DISPOZIŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL
PRIVAT ................................................................................. 2557-2663
Titlul I. Dispoziţii generale ........................................................ 2557-2571
Titlul II. Conflicte de legi .......................................................... 2572-2663
Capitolul I. Persoane ................................................................ 2572-2584
Secţiunea 1. Persoana fizică ....................................................... 2572-2579
Secţiunea a 2-a. Persoana juridică .............................................. 2580-2584
Capitolul II. Familia .................................................................. 2585-2612
Secţiunea 1. Căsătoria ............................................................... 2585-2602
§1. Încheierea căsătoriei ............................................................. 2585-2588
§2. Efectele căsătoriei ................................................................ 2589-2596
§3. Desfacerea căsătoriei ........................................................... 2597-2602
Secţiunea a 2-a. Filiaţia .............................................................. 2603-2610
§1. Filiaţia copilului din căsătorie ................................................. 2603-2604
§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei ....................................... 2605-2606
§3. Adopţia ................................................................................ 2607-2610
Secţiunea a 3-a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor ....................2611
Secţiunea a 4-a. Obligaţia de întreţinere ...............................................2612
Capitolul III. Bunurile ................................................................ 2613-2632
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 2613-2616
Secţiunea a 2-a. Bunurile mobile corporale .................................. 2617-2619
Secţiunea a 3-a. Mijloacele de transport ...................................... 2620-2621
Secţiunea a 4-a. Titlurile de valoare ............................................ 2622-2623
Secţiunea a 5-a. Bunurile incorporale .......................................... 2624-2625
Secţiunea a 6-a. Formele de publicitate ................................................2626
Secţiunea a 7-a. Ipotecile mobiliare ............................................. 2627-2632
Capitolul IV. Moştenirea ........................................................... 2633-2636
Capitolul V. Actul juridic .......................................................... 2637-2639
Capitolul VI. Obligaţiile ............................................................. 2640-2646
Capitolul VII. Cambia, biletul la ordin şi cecul .......................... 2647-2658
Secţiunea 1. Dispoziţii generale .................................................. 2647-2650
Secţiunea a 2-a. Cambia şi biletul la ordin ................................... 2651-2654
Secţiunea a 3-a. Cecul ............................................................... 2655-2658
15 Cuprins
Capitolul VIII. Fiducia ............................................................... 2659-2662
Capitolul IX. Prescripţia extinctivă ....................................................2663
Dispoziţii finale .................................................................................2664

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu